Daň z nemovitosti – kdy a jak zaplatit v roce 2024

18. 1. 2024

Daň z nemovitých věcí je daní, která se platí za vlastnictví nemovitostí, kterými jsou například domy, byty, pozemky či další stavby a je upravována zákonem č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti. Po nabytí vlastnického práva k nemovité věci se vlastník této nemovitosti stává poplatníkem s povinností podat daňové přiznání k dani z nemovitosti správci daně, tedy Finančnímu úřadu, a to nejpozději do 31. ledna, který následuje po roce, ve kterém došlo k nabytí nemovité věci. Nové daňové přiznání je nutno podat rovněž v případě, že na stávajících nemovitostech byly provedeny výraznější úpravy, například přístavby, či došlo ke změně výměry pozemku apod. V případě, že na dané nemovitosti k žádným změnám či úpravám nedošlo, není potřeba podávat nové daňové přiznání.

Je rovněž důležité nezapomenout Finančnímu úřadu oznámit skutečnost, že jste případně nemovitou věc prodali, darovali či z jiného důvodu již nejste jejím vlastníkem.

 

Výše daně z nemovitosti se stanoví dle hodnoty nemovité věci a může se lišit podle obce, ve které se nemovitost nachází. Pro rok 2023 byly platné koeficienty ve výši 0,3% pro bytové jednotky a 0,4 % pro ostatní nemovitosti. Tyto koeficienty v závislosti na příslušné lokalitě a charakteru dané nemovitosti mohou být vyšší či nižší.

Termín, do kdy je potřeba uhradit daň z nemovitých věcí je stanoven na 31. květen 2024.  Pokud výše daně z nemovitosti nepřekračuje částku 5.000 Kč, platí se jednorázově. V případě, že se jedná o vyšší částku, je možno si platbu rozložit na dvě částky s tím, že druhou část je nutno doplatit do 30. listopadu 2024.

Důležitou poznámkou je také, že daň z nemovitých věcí je nutno platit i v takovém případě, že nemovitost není užívána, například prázdný objekt, pozemek či jiný nemovitý majetek, který není vlastníkem využíván. I v tomto případě platí, že pokud vlastník nemovitosti nezaplatí daň včas ve stanoveném termínu, vystavuje se riziku sankcí, v podobě pokut či dalších poplatků.

Je důležité, aby vlastníci nemovitostí pravidelně sledovali případné změny v zákonech či postupech, které se týkají daní z nemovitých věcí, čímž se mohou vyhnout možným nepříjemnostem, které by mohly způsobit nežádoucí následky či zbytečné výdaje.